História hradu Sklabiňa
Hrad sa prvý krát spomína v roku 1222. Predpokladá sa, že jeho výstavba je dielom magistra Donča. Od roku 1337 sa hrad stáva župným hradom. V r.1404 ho nariadil opevniť uhorský kráľ Žigmund Luxemburský. Dominantnou časťou zrejme bola masívna obvodová hradba vymedzujúca neveľký areál pevnosti. V priebehu 14. storočia Sklabiňu spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí zároveň mali titul turčianskych županov. V r.1434 hrad v dôsledku útoku husitov vyhorel. V rámci rekonštrukcie sa pevnosť rozšírila o predhradie, s polygonálnymi baštami, obopínajúce po obvode horný hrad. Koncom 15. storočia bol hrad majetkom Jána Korvína, ktorý opevnenie predhradia zosilnil ďalšou baštou a plochu hradného jadra rozšíril o vežu s neskorogotickou kaplnkou. V r.1540 Sklabiňu získavajú Révayovci a ich panovanie na Sklabini trvalo nepretržite až do 1947, v tomto roku im všetky majetky skonfiškovali komunisti (viac ako 3700 ha). Od počiatku svojho pôsobenia venovali zdokonaleniu hradu značnú pozornosť - pred bránou vyrástlo opevnené predbránie a v jeho tesnej blízkosti aj polygonálna delová bašta. Už na začiatku 17. storočia však nad obranou prevládla potreba pohodlnejšieho bývania a tak Peter Révay v roku 1610 delovú baštu a predbránie zmenil na kaštiel. Funkciu vonkajšieho opevnenia prebral nový okruh hradieb so vstupnou bránou zovretou dvojicou prízemných bášt. Postupom času sa všetky funkcie sídla skoncentrovali v budove kaštieľa a pôvodný hrad od 18. storočia začal chátrať. Kaštieľ v predhradí Révayovci naďalej využívali ako letné sídlo a múzeum. Zánik priniesol až požiar v roku 1944 založený nemeckým vojskom.
Miestni nadšenci zo Sklabine pod vedením Milana Miloša Ďuríka zrekonštruovali Južnú strážnu baštu pri vstupe do areálu hradu. Po nástupe normalizácie boli všetky aktivity zastavené.
K oživeniu došlo až v 90-tych rokoch 20.storočia, kedy Milan Miloš Ďurík znovu zorganizoval dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri udržiavaní areálu hradu Sklabiňa.
Po majetkoprávnom vysporiadaní, kedy sa hrad stal majetkom obce Sklabinský Podzámok  a obec dala celý areál do prenájmu novovzniknutému občianskemu združeniu Donjon(r.2000), ktoré prebralo starostlivosť o hrad. V areáli hradu aj napriek nesúhlasu zamestnancov pamiatkového ústavu vymurovali niekoľko kavern a staticky zabezpečili budovu bývalej väznice a mučiarne, stabilizovali múr na hornom hrade, podmurovali nárožie kaplnky, vyplnili kavernu v parkánovom opevnení, pripravili Severnú baštu pri vstupe na kompletnú rekonštrukciu - vyšpárovali obvodovú stenu, odstránili sutinové závaly, osadili drevené rámy na okná a dvere, obmurovali okenné špalety...

V r. 2007 obec jednostranne vypovedala nájomnú zmluvu občianskemu združeniu Donjon z nasledovných dôvodov:
- chov kôz v areáli hradu nebol ošetrený v nájomnej zmluve (kozy spásali nedostupné svahy hradu),
- prenechanie prenájmu areálu tretím osobám (ubytovali sme skautov vo veži na jeden víkend)
V r. 2010 obec vytvorila  S.R.O., ktorá hrad spravuje - www.castrumsclabana.sk  

Návštevníkov týchto stránok pozývame do novovytvorenej sekcie "Múzeum" , kde nájdete informácie o exponátoch múzea, otváracích hodinách, upomienkových predmetoch a ďalšie aktuálne informácie. Návštevu Múzea hradu Sklabiňa odporúčame najmä organizovaným skupinám ako napr. školy, letné tábory, voĺnočasové aktivity mládeže a pod.

Hlavné menu